Beth yw Gwobr Dug Caeredin?

“Mae fy DofE wedi gwneud i mi sylweddoli y gallaf fod yn bwy bynnag yr wyf eisiau ei fod.”
Jay, deiliad Gwobr Aur

Fel Jay, mae llawer o bobl ifainc yn gweld cyflawni Gwobr DofE yn rhywbeth sy’n newid bywyd. Yn antur hwyliog a her fawr, mae tair lefel Gwobr raddol (Efydd, Arian ac Aur) ac ystod eang o weithgareddau yn cynnig posibiliadau diddiwedd i rywun sy’n 14 i 24 oed. Mae miliynau o bobl yn y DU eisoes wedi cymryd rhan yng ngwobr cyflawniad ieuenctid penna’r byd. Maent yn gwthio ffiniau, meithrin sgiliau newydd ac yn gwella eu CV a cheisiadau prifysgol. A yw’n bryd cymryd rhan a mynd y filltir ychwanegol?

 

 

 

Lefelau ac amseriadau’r Wobr

Lefelau ac amseriadau’r Wobr

Mae tair lefel o’r rhaglen y gallwch eu cwblhau sydd, pan y’i cwblheir yn llwyddiannus, yn arwain at Wobr Dug Caeredin Efydd, Arian neu Aur. Y prif wahaniaethau rhyngddynt yw’r hyd byrraf o amser a gymerir i’w cwblhau, pa mor heriol ydynt a’r oed ieuengaf y gallwch ddechrau arnynt.

I wybod beth sy’n ofynnol i gyflawni Gwobr DofE Efydd, Arian ac Aur, cliciwch ar y ddolen isod neu lawrlwythwch ein amserlenni PDF.

Mwy o wybodaeth am lefelau ac amserlenni
Adrannau Gwobr DofE

Adrannau Gwobr DofE

Mae DofE i chi os ydych yn disgrifio eich hun fel rhywun anturus, gofalgar, hoffi chwaraeon neu’n greadigol. Edrychwch ar yr adrannau Gwobr isod i ddechrau cynllunio eich taith bersonol ac unigryw eich hun.

Defnyddiwch ein Chwiliwr Cyfleoedd i gael ychydig o ysbrydoliaeth ar gyfer eich adrannau DofE.

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf Darllenwch hanes DofE Kyle

I ddechrau, roeddwn ond yn mynd i’r clwb ieuenctid i gwblhau fy Ngwirfoddoli DofE. Ond yn fuan gwelais ei fod yn rhan fawr o fy mywyd. Roeddwn o hyd yn siarad amdano o ddydd i ddydd ac yn edrych ymlaen at fynychu bob wythnos. Nid yn unig y mae wedi fy ngalluogi i feithrin fy sgiliau fy hun tra bod o gymorth i eraill, ond mae hefyd yn hwyliog iawn. Mae’r clwb fel petai wedi dod yn deulu bach i mi.Kyle Kinsella, deiliad Gwobr Efydd ac Arian

Ble i wneud eich rhaglen DofE

Ble i wneud eich rhaglen DofE

Mae mwy na 1,200 o gyrff ledled y DU – gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion, clybiau nos, y Sgowtiaid a’r Geidiaid, sefydliadau troseddwyr ifainc a busnesau – yn cynorthwyo i gynnal dros 13,000 o ganolfannau DofE.

Cyflwynir rhaglenni DofE o dan drwydded arbennig i sicrhau eu bod yn cwrdd â safonau penodol. Cewch gymorth Arweinydd DofE sy’n cynnig cyngor ac anogaeth. Mae pawb sy’n gynwysedig yn canolbwyntio ar eich cynorthwyo i gael profiadau a fydd yn siapio eich dyfodol.

Os hoffech wybod sut i fod yn Gorff Trwyddedig neu’n wirfoddolwr, ewch i’n hadran Rhedeg DofE.

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf
Manteision Gwobr Dug Caeredin

Manteision Gwobr Dug Caeredin

I Tanglwst a channoedd o filoedd o bobl ifainc eraill sy’n cymryd rhan bob blwyddyn, mae manteision cyflawni Gwobr DofE ar unrhyw lefel yn ddiddiwedd.

Mae’n anodd eu rhestru i gyd yma…ond dylech yn bendant wybod y cewch lawer iawn o hwyl, sut y bydd yn eich gwthio i wneud pethau newydd i’ch cynorthwyo i fod yn hyderus a datblygu sgiliau defnyddiol. Mae’n rheswm pam fod cyfarfod pobl newydd yn eich ysbrydoli ac arwain at gyfeillgarwch hirhoedlog. Yn ogystal, sut all Gwobr DofE eich rhoi ar y blaen wrth ymgeisio am goleg, prifysgol neu swydd.

Yn syml, mae DofE yn eich tywys ar hyd y llwybr i ddyfodol cynhyrchiol a ffyniannus. Fel y dywed llawer o’n cyfranogwyr, mae’n newid byd.

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf Darllenwch hanes DofE Tanglwst

Mae cwblhau fy Ngwobrau DofE Efydd ac Aur wedi fy nysgu mai dros dro yn unig yw’r heriau a’r poenau a wynebwch ar hyd y ffordd. Mae llwyddiant a chyflawniad yn parhau am byth! Mae fy rhaglenni DofE wedi fy mowldio i fod yr unigolyn yr wyf i heddiw. Ni allaf ddychmygu beth y byddwn yn ei wneud heddiw oni bai fy mod wedi cymryd rhan. Ni fuaswn wedi cael y cyfeillion sydd gennyf. Ni fuaswn wedi cael llawer o lwyddiant mewn gwaith. Yn sicr, ni fuaswn mor hyderus ag yr wyf heddiw.Tanglwst Melville, deiliad Gwobr DofE Efydd ac Aur

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer