DofE Cymru Youth Ambassadors / Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru

Want to take your DofE to the next level? We are looking for young people passionate about DofE, to join our team and work alongside like-minded people from across Wales.

Ydych chi’n barod i fynd â’ch DofE i’r lefel nesaf? Rydym yn chwilio am bobl ifanc sy’n angerddol am DofE, i ymuno â’n tîm a gweithio ochr yn ochr â phobl o’r un anian o bob rhan o Gymru.

APPLICATIONS ARE NOW OPEN!

For more information on the programme, take a look at our overview document here.

If you have any further questions, please contact [email protected] for more information.  

To fill out an application form, click here.

CEISIADAU NAWR AR AGOR!

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen, darllenwch ein dogfen drosolwg yma

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â [email protected] am ragor o wybodaeth. 

I gwblhau ffurflen gais, cliciwch yma.

We are looking for young people who are…
  • Aged 16-20
  • Living in Wales
  • Have completed at least one level of their DofE Award or are a substantial way through their Gold
  • Have had a positive experience of the DofE Award and want to share their experiences with others

If you have any questions around the programme, contact [email protected] and a member of the team will get back to you.

Rydym yn chwilio am bobl ifanc sy'n...
  • 16-20 oed
  • Byw yng Nghymru
  • Wedi cwblhau o leiaf un lefel o’u Gwobr DofE neu’n dod i ddiwedd eu gwobr Aur
  • Wedi cael profiad cadarnhaol o Wobr DofE ac yn awyddus i rannu eu profiadau gydag eraill

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y rhaglen, cysylltwch ag [email protected] a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

How is this different to the UK Youth Ambassador Programme?

You may have seen information about the DofE UK Youth Ambassador Programme. This is run across the UK, with a few representatives from each DofE country or regional area.

As a DofE Cymru Youth Ambassador your role will be Wales-focused, and led by staff in the DofE Wales team.

You can choose to apply for the DofE Cymru Youth Ambassador programme in Welsh or English and the main communications within the programme are shared bilingually.

 

Sut mae hon yn wahanol i Raglen Llysgenhadon Ifanc y DU?

Efallai eich bod wedi clywed am Raglen Llysgenhadon Ifanc DofE y DU. Fe’i cynhelir ar draws y DU, gydag ychydig o gynrychiolwyr o bob gwlad neu ardal ranbarthol DofE.

Fel Llysgennad Ifanc DofE Cymru bydd eich rôl yn canolbwyntio ar Gymru, ac yn cael ei harwain gan staff yn nhîm DofE Cymru.

Gallwch ddewis gwneud cais ar gyfer rhaglen Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru yn y Gymraeg neu’r Saesneg a chaiff y brif wybodaeth o fewn y rhaglen ei rhannu’n ddwyieithog.

 

 

 

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.