Gwneud DofE

Cewch fod yr hyn yr ydych yn dymuno ei fod gyda'ch DofE...ffotograffydd, ymgyrchydd, codiwr, DJ; mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd neu dewiswch weithgareddau yr ydych yn gwybod eich bod yn eu mwynhau - naill ffordd neu llall, byddwch yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau ac yn cyflawni Gwobr a fydd yn eich paratoi ar gyfer bywyd.
Rhagor o wybodaeth
Young man playing table tennis at college

Rhedeg DofE

Rhoi'r dechrau gorau posibl i bobl ifanc. Hyder, gwydnwch, gweithio mewn tîm - dim ond rhai o'r sgiliau y mae pobl ifanc yn eu datblygu drwy eu DofE sy'n eu helpu mewn bywyd ac yn gwella eu siawns o symud ymlaen mewn addysg neu gael swydd.
Rhagor o wybodaeth
Group of young people getting ready to paddleboard

Cefnogi DofE

Trawsnewid bywydau pobl ifanc. Gall Gwobr DofE, sy'n agored i bobl o bob cefndir, fod yn drobwynt, gan godi dyheadau pobl ifanc, ac agor drysau i gyflogaeth wrth ddwyn cymunedau ledled y DU ynghyd.
Rhagor o wybodaeth
Group of young people sat on a wall smiling

Adnoddau ac Offer

Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddyd, cyngor, ffurflenni, canfyddwyr, cysylltiadau, templedi a mwy i'ch helpu i gyflawni neu arwain y DofE.

Siopa DofE

Hawliwch gyngor ar git alldeithiau ac adnoddau i’w lawrlwytho am ddim, gwybodaeth yngl?n â’ch Cerdyn DofE a chynigion i arbed arian.
Group of three young people sat chatting and laughing
Diolch i'r DofE y dechreuais ymddiried mewn pobl, a dechreuais gredu y gallwn, mewn gwirionedd, wneud pethau. Cymerodd sawl blwyddyn i mi sylweddoli bod fy ngorbryder yn arwain ataf yn colli allan ar gymaint o gyfleoedd. Erbyn yr amser i mi gyflawni fy Ngwobr Aur, roeddwn yn caru bywyd."
Sophie
Enillydd Gwobr Aur DofE
Bydd cyflawni'r DofE yn fy helpu i gael swydd gan fy mod yn ei chael hi'n anodd sicrhau profiad gwaith. Felly, mae angen llwyddiannau fel hyn arnaf i roi hwb i fy CV. Mae wedi rhoi hunanhyder i mi y gallaf gyflawni unrhyw beth yr wyf eisiau."
Jeremy
Enillydd Gwobr Aur DofE
Drwy wirfoddoli gyda DofE cefais y cyfle i helpu ffoaduriaid eraill, gan eu cyflwyno i ddiwylliant Prydain a'u helpu gyda'u Saesneg. Erbyn hyn, rwy'n astudio meddygaeth yn y brifysgol - rhywbeth yr wyf yn ddyledus i'r Wobr amdano."
Mohammad
Enillydd Gwobr Aur DofE