#DofEWithADifference

We recognise that this is a worrying time for everyone, and you may be concerned about how you will continue your DofE. We’ve created a hub where participants, Leaders and parents can find all the information and ideas they need during the coronavirus outbreak.
Find out more
Girl playing guitar sitting on bedroom floor

Gwneud DofE

Cewch fod yr hyn yr ydych yn dymuno ei fod gyda'ch DofE...ffotograffydd, ymgyrchydd, codiwr, DJ; mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd neu dewiswch weithgareddau yr ydych yn gwybod eich bod yn eu mwynhau - naill ffordd neu llall, byddwch yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau ac yn cyflawni Gwobr a fydd yn eich paratoi ar gyfer bywyd.
Rhagor o wybodaeth
Young man playing table tennis at college

Rhedeg DofE

Rhoi'r dechrau gorau posibl i bobl ifanc. Hyder, gwydnwch, gweithio mewn tîm - dim ond rhai o'r sgiliau y mae pobl ifanc yn eu datblygu drwy eu DofE sy'n eu helpu mewn bywyd ac yn gwella eu siawns o symud ymlaen mewn addysg neu gael swydd.
Rhagor o wybodaeth
Group of young people getting ready to paddleboard

Cefnogi DofE

Trawsnewid bywydau pobl ifanc. Gall Gwobr DofE, sy'n agored i bobl o bob cefndir, fod yn drobwynt, gan godi dyheadau pobl ifanc, ac agor drysau i gyflogaeth wrth ddwyn cymunedau ledled y DU ynghyd.
Rhagor o wybodaeth
Group of young people sat on a wall smiling

Adnoddau ac Offer

Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddyd, cyngor, ffurflenni, canfyddwyr, cysylltiadau, templedi a mwy i'ch helpu i gyflawni neu arwain y DofE.

Siopa DofE

Hawliwch gyngor ar git alldeithiau ac adnoddau i’w lawrlwytho am ddim, gwybodaeth yngl?n â’ch Cerdyn DofE a chynigion i arbed arian.
Girl smiling looking away from camera
Diolch i'r DofE y dechreuais ymddiried mewn pobl, a dechreuais gredu y gallwn, mewn gwirionedd, wneud pethau. Cymerodd sawl blwyddyn i mi sylweddoli bod fy ngorbryder yn arwain ataf yn colli allan ar gymaint o gyfleoedd. Erbyn yr amser i mi gyflawni fy Ngwobr Aur, roeddwn yn caru bywyd."
Sophie
Enillydd Gwobr Aur DofE
Bydd cyflawni'r DofE yn fy helpu i gael swydd gan fy mod yn ei chael hi'n anodd sicrhau profiad gwaith. Felly, mae angen llwyddiannau fel hyn arnaf i roi hwb i fy CV. Mae wedi rhoi hunanhyder i mi y gallaf gyflawni unrhyw beth yr wyf eisiau."
Jeremy
Enillydd Gwobr Aur DofE
Drwy wirfoddoli gyda DofE cefais y cyfle i helpu ffoaduriaid eraill, gan eu cyflwyno i ddiwylliant Prydain a'u helpu gyda'u Saesneg. Erbyn hyn, rwy'n astudio meddygaeth yn y brifysgol - rhywbeth yr wyf yn ddyledus i'r Wobr amdano."
Mohammad
Enillydd Gwobr Aur DofE