29 February 2024

Employability Week 2024 / Wythnos Cyflogadwyedd 2024

Our aim is to help our young people be as prepared as possible for entering the world of work, while also demonstrating how the DofE helps young people learn the life skills needed to be successful in the workplace.

Here you will find all the useful links and resources that will be shared during the week and will be available for you to refer to whenever you may require.  

Navigate the themes below to find the relevant information you are looking for.

 

Ein nod yw helpu ein pobl ifanc i baratoi mor dda ag y gallant ar gyfer y byd gwaith, gan ddangos hefyd sut y mae DofE yn helpu pobl ifanc i ddysgu’r sgiliau bywyd sy’n angenrheidiol i lwyddo yn y gweithle.

Yma, gallwch ddod o hyd i’r adnoddau a’r dolenni defnyddiol a rennir yn ystod yr wythnos. Bydd modd ichi droi atynt pa bryd bynnag y byddwch angen.

Porwch trwy’r themâu isod i ddod o hyd i’r wybodaeth berthnasol rydych yn chwilio amdani.

Day 1- Unleash your potential / Diwrnod 1 – Rhyddhau eich potensial

DofE helps with finding who you are, by discovering new hobbies and interests. DofE encourages you to try things you have not done before.

BLOG 

Gold Award holder, Ellis, discovered his passion for the outdoors through the DofE. Read his story here.

 

Gall DofE eich helpu i ddod o hyd i’ch gwir hunan trwy ddarganfod diddordebau newydd ac ati. Mae DofE yn eich annog i roi cynnig ar bethau newydd.

FLOG

DofE yn helpu Ellis i ddarganfod a dilyn ei ddiddordeb ysol yn yr awyr agored. Darllenwch ei stori yma.

 

 

Day 2- Skills for success / Diwrnod 2 – Sgiliau ar gyfer llwyddiant

The skills you learn and develop during your award and how they are transferrable and valuable for employment.

Understanding money when it comes to employment

When finding your career, there are lots of new terms and information to understand, including National Insurance, tax and pensions.  

We have 4 tips from Brad, our Youth Ambassador, on understanding your money when it comes to employment, to help make sense of all these new terms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Person’s Guarantee  

The Young Person’s Guarantee provides under 25’s in Wales with the offer of support to gain a place in education or training, find a job or become self-employed. Whether you need advice on getting a job or onto the right college course, finding an apprenticeship, support with writing a CV, starting your own business, or working out which option is best for you, the Young Person’s Guarantee can provide the helping hand you need. 

 

Y sgiliau y byddwch yn eu dysgu ac yn eu meithrin yn ystod eich gwobr a’r ffaith eu bod yn sgiliau trosglwyddadwy ac yn werthfawr yn y byd gwaith.

Deall arian yn y byd gwaith

Wrth ddod o hyd i yrfa, mae yna lawer o wybodaeth a thermau newydd i’w deall, yn cynnwys Yswiriant Gwladol, treth a phensiynau.

Mae Brad, ein Llysgennad Ieuenctid, yn cynnig 4 awgrym ar gyfer deall arian yn y byd gwaith, er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o’r holl dermau newydd.

 

Gwarant i Bobl Ifanc

Mae’r Warant i Bobl Ifanc yn helpupobl ifanc dan 25 oed yng Nghymrui gael lle mewn addysg neuhyfforddiant, dod o hyd i swyddneu ddod yn hunangyflogedig. Os wyt ti angen cyngor i gaelswydd neu ddod o hyd i’rcwrs coleg iawn, dod o hyd ibrentisiaeth, help wrth ysgrifennuCV, dechrau dy fusnes dy hun, neubenderfynu pa opsiwn sydd orau iti, gall y Warant i Bobl Ifanc gynnigyr help llaw sydd ei angen arnot ti.

Gwarant i Bobl Ifanc | Working Wales (llyw.cymru)

Day 3- Stand out from the crowd / Diwrnod 3 – Serennu o’r dorf
The value of DofE for employers

Read quotes from employers on their perspective of the DofE and what your DofE tells employers about you.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwerth DofE i gyflogwyr

Darllenwch ddyfyniadau gan gyflogwyr yn ymwneud â’u safbwyntiau yngl?n â’r wobr a’r hyn a ddywed DofE amdanoch chi.

 

Day 4- Dare to dream / Beiddio breuddwydio

DofE helps grow confidence. Believing in your abilities and showcasing your strengths.

Jon’s story 

Jonathan completed his Gold Award in 2017 and is now working in the IT industry. Watch the video to hear how the DofE influenced his employment journey.  

 

Gall DofE eich helpu i fagu hyder. Eich helpu i gredu yn eich galluoedd ac arddangos eich cryfderau.

Stori Jon

Cwblhaodd Jonathan ei Wobr Aur yn 2017, ac mae bellach yn gweithio yn y diwydiant TG.  Gwyliwch y fideo yma i glywed sut y dylanwadodd DofE ar ei daith i gyflogaeth

Brad’s interview tips

Brad was a DofE Cymru Youth Ambassador and completed his Bronze and Silver Awards in 2019. Recently Brad secured a job offer from a Big Four accountancy firm, after he completes his studies at university. Read Brad’s tips below on how to use your DofE experience in an interview. 


Awgrymiadau Brad ar sut i ddefnyddio profiadau DofE mewn cyfweliad swydd.

Roedd Brad yn Llysgennad Ieuenctid ofFE Cymru, a chwblhaodd ei Wobrau Efydd ac Arian yn 2019. Yn ddiweddar, sicrhaodd Brad gynnig swydd gan gwmni cyfrifyddu Big Four, ar ôl iddo gwblhau ei astudiaethau yn y brifysgol.

 

 

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.